Vedtægter
 
§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Klubbens navn er Sønderborg Triathlon Klub 1990 (STK 90)
Adressen er formandens bopæl. Klubben er beliggende i Sønderborg Kommune.
Klubben er medlem af Dansk Triathlon Forbund.
 
§ 2 Foreningens formål
Klubbens formål er at samle medlemmer til – under kammeratligt samvær – at dyrke triathlonsporten.
 
§ 3 optagelse af medlemmer
Enhver person, der er fyldt 15 år, kan bestyrelsen optage som medlem. For personer under 15 år kræves samtykke fra forældre eller værge.
 
§ 4 Medlemskab af organisation
STK 90 er medlem af Dansk Triathlon Forbund, og er undergivet dettes love og bestemmelser.
Alle medlemmer af STK90 forpligter sig til medlemskab af Dansk Triathlon Forbund.
 
§ 5 Kontingent
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen og fremlægges af kassereren på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves helårligt i januar måned. Kontingentet gælder fra 01.01. til 31.12 og der sker ingen tilbagebetaling ved udtrædelse af klubben.
 
§ 6 Udmeldelse – eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til et af bestyrelsesmedlemmerne. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen der er udelukket pga. kontingent restance, kan optages på ny som medlem af STK 90 før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
§ 7 Ordinær Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af januar måned, Indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag skal optages på dagsordnen.
På generalforsamlingen der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne kræver dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. For så vidt der fremsættes ønske af mindst 2 medlemmer, skal afstemningen foregå skriftligt.
 
§ 7 stk. 1
Medlemmer skal på datoen for generalforsamlingen være fyldt 15 år, samt have indbetalt skyldigt kontingent for at opnå stemmeret.
 
§ 8 bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden og 1 medlem afgår i lige årstal. Kassereren og de to øvrige bestyrelsesmedlem afgår i ulige årstal. Der vælges desuden en bestyrelsessuppleant for et år ad gangen.
 
§ 8 stk. 1
På generalforsamlingen vælges endvidere i lige år en regnskabskyndig revisor for 2 år ad gangen.
 
§ 8 stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer, samt 3 bestyrelses-medlemmer.
 
§ 8 stk. 3
Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som formand til følgende udvalg.
Træningsudvalg
Aktivitetsudvalg
Hjemmeside/pr. udvalg
Det er bestyrelsens pligt i samarbejde med udvalgene, at udarbejde retningslinier for disse.
 
§ 8 stk. 4
Afgørelser i bestyrelsen er kun gyldige ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
§ 9 Dagsorden
Den årlige generalforsamling har følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning og fremlæggelse af godkendt regnskab samt budget for det kommende år – herunder kontingent
Udvalgenes beretning
Behandling af indkomne forslag
Valg
Eventuelt
 
§ 10 Regnskabsaflæggelse
Regnskabet afsluttes hvert år med udgangen af december måned. Senest 3 dage før generalforsamlingen forelægger kassereren klubbens regnskab til revision og underskrift.
 
§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af STK90 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse foregår efter reglerne nævnt i § 7.
 
§ 12 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves mindst ½ af STK 90 stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset fremmødet af stemmeberettigede medlemmer.
Opløses STK 90 tilfalder dens midler og ejendele Dansk Triathlon Forbund.
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 24. januar 2007